Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

THÔNG TIN CHUNG

Thông báo về việc đăng ký học chương trình 2, năm học 2014 - 2015

Căn cứ "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ", ban hành kèm theo Quyết định số 286/2009/QĐ-ĐHAG, ngày 06/3/2009 và được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều tại Quyết định số 357/QĐ-ĐHAG ngày 21/11/2011, Quyết định số 139/QĐ-ĐHAG ngày 25/5/2013 và Quyết định 214/QĐ-ĐHAG ngày 25/6/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học chương trình 2 năm học 2014-2015, cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký học chương trình 2

Thông báo v/v cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên trình độ cao đẳng, đại học hình thức giáo dục chính quy tốt nghiệp năm 2014

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-ĐHAG ngày 17/03/2014 "V/v công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 (đợt 1)" và Quyết định số 206/QĐ-ĐHAG ngày 16/06/2014 "V/v công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hình thức giáo dục chính quy năm 2014 (đợt 2)" của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc nhận bằng tốt nghiệp, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả các sinh viên về việc nhận bằng tốt nghiệp cụ thể như sau:

1. Điều kiện và thủ tục nhận bằng tốt nghiệp:

Trung tâm Tin học - Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức kiểm tra Chứng chỉ Tin học trình độ A, B Quốc gia

Trung tâm Tin học - Trường Đại học An Giang thông báo tổ chức kiểm tra Chứng chỉ Tin học trình độ A, B Quốc gia:

Ngày kiểm tra: 18/11/2012

Địa điểm: Khu A - Trường Đại học An Giang.

Lệ phí:

Chứng chỉ A: 150.000 đồng.

Chứng chỉ B: 150.000 đồng.

Hạn chót đăng ký: 13/11/2012

Nội dung kiểm tra :

Chứng chỉ A:Bao gồm các phần sau:

Thông báo về việc huy động sinh viên lao động - vệ sinh môi trường (Đợt đầu năm học HKI - Năm học 2012-2013)

Nhằm thực hiện việc tính điểm rèn luyện HSSV, trong đó có tiêu chí (trừ 6 điểm mục 3, Tiêu chí II) Lao động – Vệ sinh môi trường của các lớp trong học kỳ I, năm học 2012 - 2013;

Trang