Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

THÔNG TIN CHUNG

THÔNG BÁO NGÀY TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2012

Căn cứ nhu cầu của sinh viên và tình hình chuẩn bị cho Lễ Tốt nghiệp năm 2012 đồng thời nhằm tạo điều kiện cho sinh viên sớm nhận được bằng tốt nghiệp, sớm tìm được việc làm, Nhà trường thông báo dời ngày tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2012 cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy sớm hơn so với kế hoạch năm học đã thông báo. Cụ thể là Sáng Thứ Hai, 16/7/2012 tổ chức chung tại Hội trường 600 chỗ. Thời gian sau đó, các Khoa tổ chức theo kế hoạch của từng Khoa.

Tư tưởng, lý luận của V.I.Lênin vẫn giữ nguyên giá trị khoa học và cách mạng trong thời đại ngày nay

Những người cộng sản Việt Nam khẳng định rằng, những vấn đề cơ bản nhất trong học thuyết của Lênin là không gì bác bỏ được, vẫn giữ nguyên giá trị khoa học và cách mạng trong thời đại ngày nay; tư tưởng, lý luận của Người vẫn sống mãi cùng thời gian, là ngọn cờ cách mạng soi sáng con đường giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của các dân tộc trên toàn thế giới.

HỌP NGHIỆM THU NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Khoa LLCT tổ chức họp hội đồng nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi vào ngày 31/05/2012, tại phòng họp của khoa, khối văn phòng các khoa, khu trung tâm, ĐHAG.

- Từ 13h30 đến 15h: nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam của bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI

I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Trải qua hơn 80 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, với bản lĩnh của một đảng cách mạng chân chính, dạn dày kinh nghiệm, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng đã lãnh đạo, tổ chức và phát huy sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, giành được nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng.
....

Trang