Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/agunewsites2015/sites/fpe.agu.edu.vn/modules/counter/counter.lib.inc).

NGUYÊN CB-GV

Lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ

Bà:

Phạm Thị Thu Hồng

Chức vụ:

Trưởng bộ môn Mác - Lênin

(1999 - 2006)

Trưởng khoa

(2006 - 2013)

 

Bà:

Nguyễn Thị Diệu Liêng

Chức vụ:

Phó Trưởng khoa

(2009 - 2013)

Q.Trưởng khoa

(2013 - 2015)

 

Bà:

Nguyễn Thị Vân

Chức vụ:

P.Trưởng bộ môn Mác - Lênin 

(1999 - 2006)

Phó Trưởng khoa

(2006 - 2009)

 

Bà:

Đỗ Thị Hiện

Chức vụ:

Phó Trưởng khoa

(2015 - 2016)

 

Cán bộ, giảng viên

Bà:

Đinh Lê Nguyên

Chức vụ:

Trưởng bộ môn

 

Ông:

Nguyễn Văn Thuận

Chức vụ:

Giảng viên

 

Ông:

Nguyễn Ngọc Phương

Chức vụ:

Giảng viên

 

Ông:

Lê Công Luận

Chức vụ:

Giảng viên

 

Bà:

Lê Thị Tần

Chức vụ:

Giảng viên

 

Bà:

Nguyễn Thị Hồng Xanh

Chức vụ:

Giảng viên

 

Bà:

Lê Thị Hạnh Huyên

Chức vụ:

Giảng viên

 

Bà:

Tôn Việt Thảo

Chức vụ:

Giảng viên

 

Ông:

Trần Thanh Duy

Chức vụ:

Giảng viên

 

Ông:

Võ Tuế Lam

Chức vụ:

Giảng viên

 

Bà:

Đỗ Thị Kim Phương

Chức vụ:

Giảng viên

 

Ông:

Nguyễn Văn Thành

Chức vụ:

Giáo vụ khoa

 

Bà:

Nguyễn Thị Thìn

Chức vụ:

Giáo vụ khoa

 

 

Bà:

Chức vụ:

 

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Giáo vụ khoa